มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หอวชิราวุธานุสรณ์
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เวลาทําการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์: 0 2282 2886
โทรสาร: 0 2282 2886
อีเมล: info@rama6.or.th

ห้องสมุดรามจิตติ
ชั้น 2 หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

เวลาทําการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

โทรศัพท์: 0 2282 3264 และ 0 2282 3419