คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการ
คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
นางสาวกนกอร ศักดาเดช กรรมการ
นายกฤตพล สุนทรเวช กรรมการ
นางสาวเกล้ามาศ ยิบอินซอย กรรมการ
หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการ
นายจรรมนง แสงวิเชียร กรรมการ
นายธงทอง จันทรางศุ กรรมการ
นายจรรมนง แสงวิเชียร กรรมการ
นายชัยสิทธิ์ จารุวรรณ กรรมการ
นายเติมศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการ
นายธงทอง จันทรางศุ กรรมการ
นางสาวบุรณี บุรณศิริ กรรมการ
หม่อมราชวงศ์ปิยฉัตร ฉัตรชัย กรรมการ
นายประวีณ กุวานนท์ กรรมการ
นายพันธุ์นุชิต โปษยานนท์ กรรมการ
นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ กรรมการ
นายภัทระ คาน กรรมการ
นายยุทธชัย ดำรงมณี กรรมการ
นางสุจิรา ศิริไปล์ กรรมการ
นายสนธิ เตชานันท์ กรรมการ
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม กรรมการ
นางโสมสุดา ลียะวณิช กรรมการ
นายสุรวุธ กิจกุศล กรรมการ
นายอรรคศิษฏ์ วิริยะกุล กรรมการ
พลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร กรรมการ
นางอารดา กีระนันทน์ กรรมการ
นางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ กรรมการและเหรัญญิก

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายเชื้อพร รังควร กรรมการและเลขาธิการ
นายชัชพล ไชยพร กรรมการและรองเลขาธิการ