พันธกิจ


มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานบนแนวคิดซึ่งอนุวัตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมในมิติต่างๆ ดังนี้

๑. รวบรวมและเผยแผ่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. สนับสนุน ส่งเสริมและดำเนินการวิจัยอันเกี่ยวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและผลสืบเนื่อง

๓. สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษา

๔. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

๕. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

และปัจจุบัน ยังคงมุ่งมั่นสานต่อการเฉลิมพระเกียรติ และเผยแผ่พระเกียรติคุณของรัชกาลที่ ๖ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดแสดงพระบรมราชะประทรรศนีย์ จัดแสดงพระบรมรูปหุ่นในพระอิริยาบถขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัย และจัดทำวารสารวชิราวุธานุสรณ์สาร เพื่อเผยแผ่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๖ ตลอดจนการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น