ฉัฐรัชสารนิเทศ

หอวชิราวุธานุสรณ์เป็นการนำคนเข้ามาสู่ความรู้
แต่วารสารวชิราวุธานุสรณ์เป็นการนำความรู้ออกไปสู่คน”

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อดีตประธานกรรมการหอวชิราวุธานุสรณ์และอดีตประธานกรรมการ
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

“วชิราวุธานุสรณ์สาร” เป็นวารสารของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ส่งเสริมการศึกษาประชาชนอันเนื่องด้วยพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประถมศึกษา ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีของคนในชาติ ส่งเสริมความมั่นคงของชาติอันเนื่องมาจากการตั้งกองเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

กำหนดออกวารสารในวันสำคัญของรัชกาล ได้แก่

วันที่ ๑ มกราคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๖ เมษายน ซึ่งเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้วันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันจักรี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๑)

วันที่ ๑ กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือของประเทศไทย

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

“วชิราวุธานุสรณ์สาร” ฉบับปฐมฤกษ์ ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ อันเป็นวาระครบ ๗๐ ปี แห่งการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ผู้สนใจสามารถบอกรับเป็นสมาชิกหรือซื้อปลีกในราคาฉบับละ ๖๐ บาท ได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น ๑ อาคารหอวชิราวุธานุสรณ์ หรือสามารถสืบค้นอ่านฉบับย้อนหลังได้ ณ ห้องสมุดรามจิตติ ชั้น ๒ หอวชิราวุธานุสรณ์ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2282 2886


close
ฉัฐรัชสารนิเทศ

ฉัฐรัชสารนิเทศ

ห้องจดหมายเหตุ รวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเรื่องราวในรัชสมัย ด้านหน้าจัดแสดงพระบรมรูปหุ่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ นายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษ เป็นพระบรมรูปหุ่นองค์ที่มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ ด้วยแสดงถึงสัมพันธไมตรีแนบแน่นและเสมอกันระหว่างสยามและอังกฤษซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจ ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับมหาสงครามใหญ่ สมเด็จพระราชาธิบดียอร์ชที่ ๕ แห่งสหราชอาณาจักร ถวายพระยศนายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษแด่รัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๕๙ ทั้งยังทูลเชิญให้ทรงฉลองพระองค์นายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษ ถวายพระเกียรติยศแด่พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ครอบครัวของทหารในกรมทหารราบเบา เดอรัม ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในฐานะที่ทรงเคยเป็นอดีตนายทหารร่วมกรมนั้นมาก่อน ในโอกาสนี้ รัชกาลที่ ๖ จึงถวายพระยศนายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพไทยแด่สมเด็จพระราชาธิบดียอร์ชที่ ๕ เป็นการตอบแทน สัมพันธภาพอันเสมอกันระหว่างสองชาติเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้สยามได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ อันนำมาซึ่งผลดีนานัปการต่อประเทศในเวลาต่อมา

รายละเอียดเพิ่มเติม