ฉัฐรัชสารนิเทศ

ห้องจดหมายเหตุ รวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเรื่องราวในรัชสมัย ด้านหน้าจัดแสดงพระบรมรูปหุ่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ นายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษ เป็นพระบรมรูปหุ่นองค์ที่มีความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ ด้วยแสดงถึงสัมพันธไมตรีแนบแน่นและเสมอกันระหว่างสยามและอังกฤษซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจ ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับมหาสงครามใหญ่ สมเด็จพระราชาธิบดียอร์ชที่ ๕ แห่งสหราชอาณาจักร ถวายพระยศนายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษแด่รัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๕๙ ทั้งยังทูลเชิญให้ทรงฉลองพระองค์นายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพบกอังกฤษ ถวายพระเกียรติยศแด่พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ครอบครัวของทหารในกรมทหารราบเบา เดอรัม ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในฐานะที่ทรงเคยเป็นอดีตนายทหารร่วมกรมนั้นมาก่อน ในโอกาสนี้ รัชกาลที่ ๖ จึงถวายพระยศนายพลเอกพิเศษแห่งกองทัพไทยแด่สมเด็จพระราชาธิบดียอร์ชที่ ๕ เป็นการตอบแทน สัมพันธภาพอันเสมอกันระหว่างสองชาติเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้สยามได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ อันนำมาซึ่งผลดีนานัปการต่อประเทศในเวลาต่อมา