ห้องสมุดรามจิตติ


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาญาณเป็นเลิศในทางอักษรศาสตร์ พระราชอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ปรากฏเป็นหลักฐานผ่านพระราชนิพนธ์นับพันชิ้น ครอบคลุมแทบจะทุกประเภทวรรณศิลป์ ตั้งแต่ โขน ละคร นวนิยาย พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระบรมราชานุศาสนีย์ เทศนา นิทาน บทชวนหัว สารคดี บทความในหนังสือพิมพ์และร้อยกรอง ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษไว้หลายเรื่อง เป็นพระมหากษัตริย์นักปราชญ์สมดังพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยแท้

พระราชนิพนธ์จำนวนมากอันตกทอดเป็นมรดกของชาติ ตลอดจนพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการรวบรวมเก็บรักษาไว้ที่ “ห้องสมุดรามจิตติ” บนชั้น ๒ ของหอวชิราวุธานุสรณ์ อันเป็นห้องสมุดเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรัชกาลที่ ๖ ปัจจุบันให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์รวมแล้วมากกว่า ๑๐,๐๐๐ เล่ม อีกทั้ง ยังมีหนังสือกลุ่มพิเศษจัดแสดง ดังนี้

๑. หนังสือส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. สำเนาลายพระราชหัตถ์ ได้แก่ เอกสารสำเนาพระราชนิพนธ์ต่างๆ ที่เป็นลายพระราชหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๓. สำเนาบัตรนามสกุลพระราชทาน อันได้รับมอบจากสกุลต่างๆ

๔. ผลงานประพันธ์ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

๕. หนังสือที่ระลึกงานศพ

“ห้องสมุดรามจิตติ” จัดแบ่งพื้นที่ให้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าเป็นสองส่วน ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนกลางและห้องค้นคว้ากลุ่มสำหรับ ๔ คน จำนวน ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องปรียทรรศิกา ห้องทมยันตี และห้องมัทนา นอกจากนั้น ยังมี “ห้องปรศุราม” ซึ่งจำลองแบบมาจากห้องทรงพระอักษรในพระที่นั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง จัดแสดงหนังสือส่วนพระองค์ และประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขึ้ผึ้งรัชกาลที่ ๖ ทรงเครื่องแบบปกติจอมพลผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารราบที่ ๑๔ จังหวัดเพชรบุรี ในพระอิริยาบถประทับทรงพระราชนิพนธ์

“ห้องสมุดรามจิตติ” เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.

ติดต่อบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดรามจิตติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๖๔ และ ๐ ๒๒๘๒ ๓๔๑๙