วชิราวุธานุสรณ์สาร

หอวชิราวุธานุสรณ์เป็นการนำคนเข้ามาสู่ความรู้
แต่วารสารวชิราวุธานุสรณ์เป็นการนำความรู้ออกไปสู่คน”

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อดีตประธานกรรมการหอวชิราวุธานุสรณ์และอดีตประธานกรรมการ
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

“วชิราวุธานุสรณ์สาร” เป็นวารสารของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ส่งเสริมการศึกษาประชาชนอันเนื่องด้วยพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประถมศึกษา ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีของคนในชาติ ส่งเสริมความมั่นคงของชาติอันเนื่องมาจากการตั้งกองเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย

กำหนดออกวารสารในวันสำคัญของรัชกาล ได้แก่

วันที่ ๑ มกราคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๖ เมษายน ซึ่งเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดให้วันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันจักรี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๑)

วันที่ ๑ กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือของประเทศไทย

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

“วชิราวุธานุสรณ์สาร” ฉบับปฐมฤกษ์ ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๔ อันเป็นวาระครบ ๗๐ ปี แห่งการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ผู้สนใจสามารถบอกรับเป็นสมาชิกหรือซื้อปลีกในราคาฉบับละ ๖๐ บาท ได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ ชั้น ๑ อาคารหอวชิราวุธานุสรณ์ หรือสามารถสืบค้นอ่านฉบับย้อนหลังได้ ณ ห้องสมุดรามจิตติ ชั้น ๒ หอวชิราวุธานุสรณ์ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2282 2886


close
ฉบับที่ ๕ (๑๑ พ.ย. ๖๐)

ฉบับที่ ๕ (๑๑ พ.ย. ๖๐)

ฉบับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เดือนสำคัญแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๓ ทั้งยังเป็นเดือนแห่งชัยชนะของสยามในมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ และเป็นเดือนสุดวิปโยคที่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ เสด็จสู่สวรรคาลัย ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ คณะผู้จัดทำจึงถือเอาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการออกวชิราวุธานุสรณ์สารฉบับสุดท้ายของแต่ละปี อัดแน่นด้วยเรื่องราวน่ารู้เช่นที่เป็นมา “การเฉลิมพระราชมณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคม พ.ศ. ๒๔๕๙” “วิกฤต ร.ศ. ๑๑๒ กับการจัดระเบียบกองทัพสยาม” “ตามหาพระตำหนักแห่งจอมปราชญ์ : บันทึกเรื่องการไปเจริญรอยพระยุคลบาท ณ พระตำหนัก North Lodge เมือง Ascot”

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ ๗ (๖ เม.ย. ๖๑)

ฉบับที่ ๗ (๖ เม.ย. ๖๑)

ฉบับวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ รัชกาลที่ ๖ เสด็จประพาสหัวเมืองเหนือ ๒ ครั้ง ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทรงพระราชนิพนธ์ผลงานที่เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา การค้นคว้าประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของไทย คือเรื่อง “เที่ยวเมืองพระร่วง” วชิราวุธานุสรณ์สารนำเสนอเรื่องเด่นประจำเล่ม ดังนี้ “เที่ยวเมืองพระร่วง : บนหนทางแห่งการพัฒนาแหล่งมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัยและเมืองบริวาร” “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเมืองกำแพงเพชร” และ “พระร่วงเชิงพิเคราะห์”

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ ๘ (๑๑ พ.ย. ๖๑)

ฉบับที่ ๘ (๑๑ พ.ย. ๖๑)

ฉบับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวาระครบ ๙ รอบนักษัตร ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วชิราวุธานุสรณ์สารเสนอเรื่องเด่นประจำฉบับเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลต่างๆ อาทิ “สังเขปความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” “พระราชบันทึกเรื่องงานราชาภิเษก” ของรัชกาลที่ ๖ “พระบรมราโชบายของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าในการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒ ครั้ง” ตลอดจน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๔๙๓” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม