สถานธีรนิทรรศน์


นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องราวในรัชสมัย  อ้างอิงเนื้อหาจากบทความ วชิรนพรัตน์ ประพันธ์โดย หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ตีพิมพ์ในหนังสือ พระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าฯ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๖  กล่าวถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีต่อบ้านเมืองและพสกนิกร เปรียบได้กับนพรัตน์หรือแก้วอันประเสริฐ ๙ ประการ